Cilem neziskove organizace Randilek.cz je pomoci v oblasti seznamovani, hledani noveho partnera a spokojeneho zivota.

Manželství jak víme, je svazkem dvou lidí opačného pohlaví, kteří si tímto způsobem chtějí vyznat nejen lásku, ale také věrnost a mohou to provést hned dvěma způsoby. Tím prvním je civilní sňatek, druhým pak církevní.

Oba druhy sňatku mají úplně stejnou váhu, až na to, že pokud jste uzavřeli církevní sňatek jako první, není možné následně znovu zpečetit manželství ještě i tím civilním. Jestliže bylo napoprvé uzavřeno civilní manželství, můžete bez problémů naplánovat i církevní sňatek.

Uzavření sňatku v zastoupení

Kdyby nastala situace, při níž bude jeden ze snoubenců indisponován, případně dojde k závažným událostem, které mu nedovolí ve stanovený den sňatek uzavřít, je dovoleno, aby jej v takovém případě zastupoval zplnomocněný zástupce a manželství tak bylo uzavřeno v zastoupení.

Podmínky uzavření manželství

Ze všeho nejdříve se musí oba snoubenci obrátit na matriku (matriční úřad), podle místa trvalého bydliště jednoho ze snoubenců, případně to musí být matrika, na níž byl přihlášen k trvalému pobytu naposledy, kde si dohodnou termín pro svatbu. Jestliže ani jeden ze snoubenců nemá a nikdy ani neměl přihlášen trvalý pobyt na území ČR, musí zajít na ten příslušný matriční úřad, v jehož správním obvodu hodlají manželé uzavřít sňatek.

Doklady potřebné k uzavření manželství

Pro začátek musí snoubenci vyplnit dotazník k uzavření manželství, ten pak budou předkládat na matričním úřadu, v jehož obvodu bude sňatek uzavírán. Snoubenec, jenž je občanem ČR a má přihlášen trvalý pobyt v ČR, musí spolu s dotazníkem prokázat totožnost a připojit doklady, které stanoví zákon.

Které doklady předložit?

 • Písemný dotazník k uzavření manželství (seženete na matrice příslušného úřadu)
 • Rodné listy
 • Doklad o státním občanství
 • Výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu
 • Výpis z evidence obyvatel o osobním stavu
 • Pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství (v případě rozvodu)
 • Úmrtní list zemřelého manžela/manželky (jde-li o vdovce/vdovu)
 • Jde-li o osobu nezletilou, starší 16 let – rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství o opatřené doložkou o nabytí právní moci

Pokud jde o církevní sňatek, je nutné nejprve předložit oddávajícími osvědčení, které vydá matriční úřad, a to ve správním obvodu, kde má k uzavření manželství dojít. Obsahem tohoto osvědčení je potvrzení, že oba žadatelé splňují zákonem stanovené požadavky, které jim umožňují uzavřít manželství. Důležité je, aby osvědčení nebylo starší šesti měsíců.

Způsobilost k uzavření manželství

Podobně jako existují podmínky uzavření manželství, jsou i takové, které sňatek nedovolují. Kdy nemůže být manželství uzavřeno?

 • je-li muž ženatý či žena vdaná
 • pokud jde o předky, potomky či sourozence. Též to platí o příbuzenském vztahu, který vznikl formou osvojení, jestliže osvojení i nadále trvá
 • s nezletilým, který je mladší 18 let (výjimku tvoří nezletilé osoby starší 16 let, kterým může soud povolit uzavření manželství z důležitých důvodů).
 • jedná-li se o osobu, jež byla zbavena způsobilosti k právním úkonům. Jestliže má osoba způsobilost k právním úkonům omezenu, je uzavření sňatku možné jen na základě povolení, které musí vydat soud.
 • jestliže je osoba postižena dušení poruchou, jejíž následky spočívají v omezení či zbavení způsobilosti k právním úkonům. U takové osoby je možné sňatek povolit soudně, ovšem jen tehdy, je-li zdravotní stav této osoby slučitelný s účelem manželství.

Kdy nedojde ke vzniku manželství (neplatnost a neexistence manželství):

 • jestliže muž nebo žena byli k prohlášení o uzavření manželství donuceni fyzickým násilím
 • pokud bylo uzavřeno nezletilým, který je mladší šestnácti let
 • když nebylo uzavřeno před příslušným orgánem státu nebo církve
 • jestliže při uzavírání manželství církevní formou nebylo předloženo oddávajícímu osvědčení vydané příslušným matričním úřadem,
 • pokud nebyly splněny zákonem stanovené podmínky pro uzavření manželství zástupcem
 • je-li prohlášení o uzavření učiněno v důsledku bezprávní výhrůžky anebo omylu týkajícího se totožnosti jednoho ze snoubenců nebo povahy právního úkonu uzavření manželství.

Formality během obřadu

Při uzavírání sňatku je nutné, aby oba snoubenci před úřadem či orgánem církve souhlasně prohlásili, jestli budou používat společné příjmení jednoho z nich nebo si nechají svá dosavadní, případně použijí obě, přičemž si stanoví, v jakém pořadí budou jména zapsána. Jestliže zůstanou zachována dosavadní příjmení u obou, musí být jasně stanoveno, které příjmení dostanou společní potomci.

Protokol o uzavření manželství

Poté, co je sňatek uzavřen, musí být sepsán protokol o uzavření manželství, který podepisují zúčastněné osoby. Kdo jej podepisuje?

 • novomanželé
 • svědci
 • oddávající
 • zástupce (pokud bylo manželství uzavřeno prostřednictvím zástupce
 • tlumočník (je-li jeho přítomnost k prohlášení o uzavření manželství nutná. To se stává tehdy, pokud jeden či oba snoubenci nerozumí či nemluví česky, případně je-li jeden (oba) hluchý nebo němý, pak je přítomnost tlumočníka nezbytná)
 • matrikář (jen v případě, že je uzavírán civilní – občanský sňatek)

Do protokolu se uvádí jména a příjmení manželů, jejich rodná čísla, případně se přidá i datum a místo narození, číslo platného průkazu totožnosti, a také prohlášení, že nejsou známy žádné okolnosti, které by uzavření sňatku bránily.

Jakmile je manželství uzavřeno, bude manželům vydán oddací list. Když jde o církevní sňatek, tam musí orgán státem registrované církve, před nímž bylo manželství uzavřeno, do 3 pracovních dnů ode dne sňatku doručit protokol o uzavření manželství příslušnému matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu bylo manželství uzavřeno.

Poté matriční úřad provede zápis o uzavření sňatku do knihy manželství, na jehož základě bude manželům vydán oddací list. Jestliže mají manžele občanství ČR, musí předložit oddací list k žádosti o vydání nového občanského průkazu.

 

Sending
User Review
0 (0 hlasů)

O nás – obraťte se na nás

Pokud máte jakékoliv dotazy, postřehy, anebo podněty, obraťte se na nás, Rádi Vám poradíme a pomůžeme.

O Randilek.cz
Přihlášení do NEWSLETTERU

Chcete být v obraze o novinkách, aktuálním dění, pořádaných akcích? Chcete pravidelně dostávat aktuální články z Randilek.cz? Pak se přihlašte do newsletteru.

Přihlásit se do účtu Vytvořit nový účet

 
×
 
×
Zapomněl jsi své uživatelské jméno, anebo heslo?
×

Go up